Sözleşmelerin Türk Lirası Cinsinden Yapılması Tebliği

SÖZLEŞMELERİN TÜRK LİRASI CİNSİNDEN YAPILMASINA İLİŞKİN 2018-32/51 SAYILI TEBLİĞ

Dr. Celal Çelik, Yeminli Mali Müşavir, Ecovis Değer

Hazırlama Tarihi: 6 Ekim 2018

 

13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 32 sayılı Kararda yapılan değişiklikle, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında dövizli sözleşme yapmalarına dönük yasak getirilmiş böylelikle Türk Borçlar Kanunun 26’ncı maddesinde yer alan sözleşme serbestisi ilkesi önemli ölçüde sınırlandırılmıştır.

Kambiyo mevzuatının temel düzenlemesi olan 32 sayılı Karar’da dövizli sözleşme düzenlemesinde dönük sınırlamalar getiren, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 32 sayılı Kararın 4’ncü maddesine eklenen “g” bendi düzenlemesi aşağıdaki gibidir.[1]

“Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

Ayrıca, 85 sayılı CK’nın 2’nci maddesiyle 32 sayılı Karara eklenen Geçici 8’nci madde aşağıdaki gibidir.

“Bu Kararın 4 üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.”

Yukarıda yer verilen düzenlemeye göre, Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılan birçok sözleşmede, fiyatın dövizli veya dövize endeksli olarak belirlenmesi mümkün değildir.

32 sayılı Kararın güncel metnine ulaşmak için tıklayınız.

Yapılan bu değişikliği analiz eden yazımıza ulaşmak için tıklayınız.

 

32 sayılı Kararın 4/g ve geçici 8’nci maddeleri uyarınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir düzenleme yapılmıştır.6 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2018-32/51 sayılı TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ile yapılan düzenlemeler bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Aşağıda her iki Tebliğin de güncel hali bulunmaktadır.

2018-32/51 sayılı Değişiklik yapan Tebliğ metnine ulaşmak için tıklayınız.

2008-32/34 sayılı Tebliğin güncel metnine ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu Tebliğ, yayım tarihi olan 06 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yasağın kapsamı

Kambiyo mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde, bazı sözleşmelerin bedeli ile bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri, döviz (Türk Lirası dışındaki para, yabancı para), cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemez. Ayrıca, sözleşme bedelinin uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen aşağıdaki unsurlara endeksli sözleşme yapmak da yasak kapsamına alınmıştır.

 • Kıymetli madenlere (örneğin altın, platin, gümüş gibi),
 • Uluslararası piyasalarda fiyatları döviz olarak belirlenen Emtiaya endeksli sözleşmeler
 • Dolaylı olarak dövize endeksli sözleşmeler

Konuyla ilgili olarak kararın 8/19’ncu maddesinde aşağıdaki açıklama yazılıdır.

 (19) Uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere ve/veya emtiaya endekslenen ve/veya dolaylı olarak dövize endekslenen sözleşmeler, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 4 üncü maddesinin (g) bendi uygulaması kapsamında dövize endeksli sözleşme olarak değerlendirilir. (Tebliğ Md. 8/19)

Ayrıca, kambiyo mevzuatı kuralları çerçevesinde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayan sözleşmeler kapsamında düzenlenecek kıymetli evraklarda yer alan bedellerin döviz cinsinden veya dövize endeksli belirlenmesi mümkün değildir. (Tebliğ Md. 8/18)

 

Dövizli yapılamayacak sözleşmeler

2018-32/51 sayılı Tebliğ uyarınca, aşağıdaki sözleşmeler Türk Lirası cinsinden yapılmak zorundadır. Başka bir ifade ile aşağıdaki sözleşmelerde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.

 1. Türkiye’de yerleşik kişilerin arasındaki, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul satış sözleşmeleri (Tebliğ Md.8/1)
 2. Türkiye’de yerleşik kişiler arasındaki, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul kiralama sözleşmeleri (Tebliğ Md. 8/2)
 3. Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılan ve Türkiye’de ifa edilen iş sözleşmeleri (Tebliğ md.8/3)
 4. Türkiye’de yerleşik kişiler arasında imzalanan, aşağıda belirtilenler dışında kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil hizmet sözleşmelerinde, (Tebliğ Md. 8/4)
  • Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet sözleşmeleri,
  • İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri,
  • Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri
  • Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri, Türkiye’de başlayıp yurt dışında sonlanan ve yurt dışında başlayıp Türkiye’de sonlanan elektronik haberleşme ile ilgili hizmet sözleşmeleri.

 

 1. Türkiye’de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, gemilerin inşası, tamiri ve bakımı dışında kalan eser sözleşmeleri (Tebliğ Md. 8/5)
 2. Türkiye’de yerleşik kişilerin; kendi aralarında akdedecekleri, iş makineleri dâhil taşıt satış sözleşmeleri (Tebliğ Md. 8/6)
 3. Türkiye’de yerleşik kişilerin; kendi aralarında akdedecekleri, iş makineleri dâhil taşıt kiralama sözleşmeleri (Tebliğ Md. 8/7)
 4. 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan TANIMA UYGUN OLMAYAN gemilere ilişkin finansal kiralama ve leasing sözleşmeleri (Tebliğ Md. 8/9)
 5. 32 sayılı Karar’ın 17 ve 17/A maddeleri KAPSAMI DIŞINDA yapılan finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri, (Tebliğ Md. 8/10)
 6. Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmeleri (Tebliğ Md. 8/12)
 7. Türkiye’de yerleşik yolcu, yük veya posta taşıma faaliyetinde bulunan ticari havayolu işletmeleri; hava taşıma araçlarına, motorlarına ve bunların aksam ve parçalarına yönelik teknik bakım hizmeti veren şirketler; sivil havacılık mevzuatı kapsamında havalimanlarında yer hizmetleri yapmak üzere çalışma ruhsatı alan veya yetkilendirilen kamu ya da özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşlar ile söz konusu kuruluşların kurdukları işletme ve şirketler ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayelerinde en az %50 hisse oranına sahip olduğu ortaklıkların Türkiye’de yerleşik kişilerle akdettikleri gayrimenkul satış, gayrimenkul kiralama ve iş sözleşmeleri (Tebliğ Md. 8/17)
Döviz yapılamayan sözleşmeler
Türk Lirası cinsindenden yapılacak sözleşmeler

Tebliğ uyarınca zımnen veya alenen döviz yapılabilmesine izin verilen sözleşmeler

 

6 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2018-32/51 Tebliğ ile, 2008-32/34 nolu Tebliğin mülga 8’nci maddesi yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu Tebliğde, 32 sayılı Kararla ilgili olarak Bakanlık düzenlemeleri yer almaktadır.

Yapılan değişiklikler, aşağıda Tebliğ’deki sıralamaya uygun bir şekilde aşağıda gösterilmiştir. Düşüncemize göre, dövizli ve dövize endeksli sözleşme yapabilmedeki en önemli madde, aşağıda 7’nci sırada gösterilen emtiaların dövize endeksli satılabilmesine ilişkin düzenlemedir.

 1. Türkiye’de yerleşik kişilerin; yurt dışında ifa edilecekleri iş sözleşmeleri (Tebliğ Md. 8/3)
 2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet sözleşmeleri (Tebliğ Md.8/4-a)
 3. İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri, (Tebliğ Md.8/4-b)
 4. Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri. (Tebliğ Md.8/4-c)
 5. Türkiye’de yerleşik kişilerin, kendi aralarında akdedecekleri, Türkiye’de başlayıp yurt dışında sonlanan ve yurt dışında başlayıp Türkiye’de sonlanan elektronik haberleşme ile ilgili hizmet sözleşmeleri (Tebliğ Md. 8/4-ç)
 6. 16/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da tanımlanan gemilerin inşası, tamir ve bakımına ilişkin eser sözleşmeleri(Tebliğ Md. 8/5)
 7. İş makineleri dâhil taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmeleri. (Tebliğ Md. 8/6)
 8. İş makineleri dâhil taşıt kiralama sözleşmeleri dışında kalan, menkul kiralama sözleşmeleri (Tebliğ Md. 8/7)
 9. Bilişim teknolojileri kapsamında yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleri ile donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmeleri (Tebliğ md. 8/8)
 10. 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da tanımlanan gemilere ilişkin finansal kiralama ve leasing sözleşmeleri (Tebliğ Md. 8/9)
 11. 32 sayılı Karar’ın 17 ve 17/A maddeleri kapsamında yapılacak finansal kiralama (leasing) sözleşmeler (Tebliğ Md. 8/10)
 12. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerle akdedecekleri, iş sözleşmelerinde, (Tebliğ Md. 8/11)
 13. Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, (Tebliğ Md. 8/12)
 14. Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden sözleşmelerin ifası kapsamında olmak kaydıyla; yüklenicilerin üçüncü taraflarla akdettiği gayrimenkul satış, gayrimenkul kiralama ve iş sözleşmeleri dışında kalan sözleşmeler (Tebliğ Md. 8/13)
 15. Hazine ve Maliye Bakanlığının 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu kapsamında gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak bankaların taraf olduğu sözleşmeler, (Tebliğ Md. 8/14)
 16. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının (yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları ile yabancı yatırım fonu payları da dahil olmak üzere) döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım satımı ve yapılan işlemler (Tebliğ md. 8/15)
 17. Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile serbest bölgelerde yer alan şirketlerin taraf olduğu iş ve hizmet sözleşmeleri (Tebliğ Md. 8/16)
 18. Türkiye’de yerleşik yolcu, yük veya posta taşıma faaliyetinde bulunan ticari havayolu işletmeleri; hava taşıma araçlarına, motorlarına ve bunların aksam ve parçalarına yönelik teknik bakım hizmeti veren şirketler; sivil havacılık mevzuatı kapsamında havalimanlarında yer hizmetleri yapmak üzere çalışma ruhsatı alan veya yetkilendirilen kamu ya da özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşlar ile söz konusu kuruluşların kurdukları işletme ve şirketler ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayelerinde en az %50 hisse oranına sahip olduğu ortaklıkların Türkiye’de yerleşik kişilerle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren gayrimenkul satış, gayrimenkul kiralama ve iş sözleşmeleri haricindeki sözleşmeler. (Tebliğ Md. 8/17)
pexels-photo-164560.jpeg
Photo by Pixabay on Pexels.com

 

Geçiş dönemine ilişkin düzenlemeler

 

32 sayılı Kararın Geçici 8’nci maddesi hükmü uyarınca, 13 Eylül 2018 tarihinden önce dövizli olarak akdedilen sözleşmelerin de en geç 1 ay içinde (12 Ekim 2018 tarihi bitimine kadar) Türk Lirasına dönüştürülmesi zorunluluğu vardır. Söz konusu düzenlemeyi yapan 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 2’nci maddesiyle 32 sayılı Karara eklenen Geçici 8’nci madde aşağıdaki gibidir.

“Bu Kararın 4 üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.”

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yayınlanan 2018-32/51 nolu Genel Tebliğde dönemine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır.

Bu Tebliğ uyarınca, dövizli olarak yapılmasına müsaade edilen sözleşmelerle ilgili olarak Türk Lirasına dönüştürme zorunluluğu yoktur. Örneğin, dövize endeksli bir mal satış sözleşmesi varsa, bu sözleşme geçerliliğini sürdürecektir. Bu husus Tebliğin 8/21’nci maddesinde aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.

“(21) Bu madde uyarınca akdedilecek sözleşmelerde istisna kapsamına alınan, ancak Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmiş bulunan sözleşmeler de anılan geçici madde hükmünden istisnadır.”

13 Eylül 2018 tarihinden önce akdedilmiş olan taşıt kiralama sözleşmelerinin Türk Lirasına dönüştürülmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu husus, Tebliğe eklenen 8/22’nci bentte aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“(22) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmiş bulunan iş makineleri dâhil taşıt kiralama sözleşmeleri anılan geçici madde hükmünden istisnadır.”

Tebliğe göre, 13 Eylül 2018 tarihinden önce akdedilmiş gayrimenkul kira sözleşmelerinin 2 yıl için Türk Lirasına dönülmesi mecburiyeti getirilmiştir.

Sözleşmelerin Türk Lirasına dönülmesinde, 2 Ocak 2018 tarihinde geçerli TC Merkez Bankası efektif satış kurlarının esas alınması gerekmektedir. Söz konusu tarihte geçerli kurlar aşağıdaki gibidir. (Kaynak:http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html)

Yabancı Para Birimi Efektif Satış Kuru (TL)
1 ABD Doları 3,7776
1 Euro 4,5525
1 İngiliz Sterlini 5,1252

Tebliğde konuya ilişkin yer alan açıklamalar aşağıdaki gibidir.

“(23) Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesi kapsamında Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenmesi zorunludur.

(24) Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedeller Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesi kapsamında Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenirken mutabakata varılamazsa; akdedilen sözleşmelerde döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller, söz konusu bedellerin 2/1/2018 tarihinde belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru kullanılarak hesaplanan Türk parası cinsinden karşılığının 2/1/2018 tarihinden bedellerin yeniden belirlendiği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması suretiyle belirlenir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilen konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller bu fıkranın ilk paragrafına göre iki yıllık süre için Türk parası olarak belirlenir. Ancak, Türk parası olarak belirlemenin yapıldığı kira yılının sonundan itibaren bir yıl geçerli olmak üzere; anılan paragraf uyarınca Türk parası olarak belirlenen kira bedeli, taraflarca belirlenirken mutabakata varılamazsa, belirleme tarihinden belirlemenin yapıldığı kira yılının sonuna kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenir. Bir sonraki kira yılı Türk parası cinsinden kira bedeli ise, taraflarca belirlenirken mutabakata varılamazsa, önceki kira yılında geçerli olan kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenir ve belirlenen Türk parası cinsinden kira bedeli bu fıkrada belirtilen iki yıllık sürenin sonuna kadar geçerli olur.

Bu fıkra hükmü, bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde tahsili yapılmış veya gecikmiş alacaklar için uygulanmaz.

(25) Bu maddede, istisna tanınan tarafların mutabakatıyla yeni yapılacak sözleşmelerin Türk parası cinsinden yapılmasını veya mevcut döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesi uyarınca Türk parası olarak yeniden kararlaştırılmasını talep etmesi durumunda sözleşmelerde yer alan bedeller Türk parası cinsinden kararlaştırılır.”

person holding turkish style tea bag tie
Photo by Lisa Fotios on Pexels.com

Yerleşik kişi tanımına ilişkin açıklamalar

Türkiye’de yerleşik kişi ve yurt dışı yerleşik kişi kavramları, kambiyo mevzuatı uygulamalarında önem taşımaktadır. Söz konusu kavramı açıklayan yazımıza aşağıdaki linkten bakılabilir.

Kambiyo Mevzuatında Türkiye’de Yerleşik Kişi Kavramı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan düzenlemede, Türkiye’de yerleşik kişi kavramı değiştirilmiştir. Buna göre, dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; YABANCI şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile serbest bölgelerde yer alan şirketler taraf olduğu şirketler, Türkiye’de yerleşik olmayan kişi gibi kabul edilmiştir. Bu kişilerin, iş ve hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.  (Tebliğ Md. 8/16)

Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışındaki; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, işlettiği veya yönettiği fonlar, yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile doğrudan ya da dolaylı olarak sahipliklerinde bulunan şirketler 32 sayılı Karar’ın 4 üncü maddesinin (g) bendi uygulaması kapsamında Türkiye’de yerleşik olarak değerlendirilir. (Tebliğ Md. 8/20)

Dr. Celal Çelik, Yeminli Mali Müşavir, Ecovis Değer

Düzenleme 6 Ekim 2018

 

© Copyright. Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek kullanılabilir.

 

DİPNOTLAR

 

[1] 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13.9.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s