Değerli Konut Vergisi Uygulaması

Dr. Celal Çelik; Yeminli Mali Müşavir
Yazı Tarihi: 16 Ocak 2021

Genel açıklamalar

1970 yılında yayınlanan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile düzenlenen emlak vergisi, veriminin düşük olması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi gerekçelerle, merkezi yönetim tarafından yerel yönetimlere devredilmiştir. Bu vergi 01.01.1986 tarihinden itibaren belediyeler tarafından toplanmaktadır.

2019 yılında kabul edilen 7194 sayılı yasa ile, kaynağı yerel yönetimlere bırakılan bir alanda Değerli Konut Vergisi adıyla yeni bir vergi ihdas edilmiştir. Vergi yeni bir Kanunla düzenlenmek yerine, 1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu’na 4. Kısım başlığıyla eklenen 42 – 49 maddelerde düzenlenmiştir.

7194 sayılı Kanun düzenlemesine göre, Değerli Konut Vergisi’nin  emlakın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce tespite edilen “piyasa değeri” esas alınıyordur. Ayrıca bu vergide çok sınırlı istisna düzenlemesi ve verginin 2020 yılında başlaması öngörülmüştü. 7221 sayılı Kanun ile Değerli Konut Vergisine yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

 • Kanunun ilk uygulama yılı 2020 yerine 2021 olarak belirlenmiştir.
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen değerler yerine, Emlak Vergisi değerleri esas alınmıştır.
 • Tek oranlı tarifeler yerine artan oranlı tarife belirlenmiştir.
 • Değerli konut vergisine (2020 yılı için) 5 milyon TL tutarında istisna getirilmiştir. Bu rakam izleyen yıllarda yeniden değerleme oranının %50’si oranında güncellenmektedir.
 • Değerli konut vergindeki muafiyetlerin kapsamı önemli ölçüde genişletilmiş, tek konuta ve en düşük rakamlı “değerli konuta” muafiyet getirilmiştir.

DKV, Emlak Vergisi Kanunu içinde yer almakla birlikle, mevcut emlak verginin dışında, bu vergiye paralel olarak düzenlenmiştir. Gerek Emlak Vergisi, gerekse Değerli Konut Vergisinin her ikisi de servet üzerinden alınan bir vergi özelliğindedir. Ancak verginin kapsamı, ödenme şekli ve ağırlığı farklıdır. Getirilen bu vergi ile özellikle lüks kabul edilen, emlak vergisi değeri (2021 yılı için) 5.227.000 TL ve üzerindeki konutları kapsamaktadır. Verginin oranı emlakin vergi değerinin % 0,3 – 1’i arasında değişmektedir. Aşağıdaki tabloda, Emlak Vergisi ve Değerli Konut Vergisi karşılaştırılmıştır.

TABLO 1: EMLAK VERGİSİ İLE DEĞERLİ KONUT VERGİSİ ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR

 Emlak (Bina ve Arazi) VergisiDeğerli Konut Vergisi
Verginin niteliğiServet üzerinden alınan vergiServet üzerinden alınan vergi
Dayanak Kanun Maddeleri1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 1 – 41 ile ek ve geçici maddeleri1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 42 – 49’ncu maddeleri
Kapsama Giren Gayrimenkulün niteliğiHer türlü bina, arsa ve araziBinalardan, vergi değeri 5.227.000 TL üzerinde tespit edilen meskenler(İşyerleri, ticarethaneler, arsa ve araziler vergi kapsamı dışındadır.)
Muaflık ve İstisnalar1319 s. Kanun md. 4, 5, 14, 15, 16, 41/41319 s. Kanun md.46
Verginin mükellefiGM’ün maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa gayrimenkulü malik gibi tasarruf edenlerdir. (1319 s.K. md.3)Emlak vergisi ile aynı (1319 s.K. md. 45)
Verginin Matrahı1319 s. EVK md.29 uyarınca belirlenen vergi değeri1319 s. EVK md.29 vergi değerinin (2021 yılı için) 5.227.000 TL istisna düşüldükten sonra kalan kısmı
Verginin OranıMeskenlerde (Binde 1)Diğer binalarda (Binde 2)Arazilerde (Binde 1)Arsalarda (Binde 3) (Büyükşehir bulunan yerlerde yukarıdaki oranlar %100 artırımlı uygulanır.)Vergi değerinin,İstisnayı aşan kısmı Binde 3, Binde 7 ve Binde 10.
Cumhurbaşkanın oran belirleme yetkisiMevcutCumhurbaşkanına oranlarla ilgili bir yetki devri yapılmamıştır.
Ödeme taksitleri2 taksitte ödenir. Taksit, Mart, Nisan, Mayıs aylarıKasım ayı2 taksitte ödenir.Taksit, Şubat ayıTaksit, Ağustos ayı
Vergi tahakkukuna esas tarihBütçe yılının 1. günüTakvim yılının ilk günü (Emlak vergisi ile aynı, çünkü bütçe yılı kavramı takvim yılıyla aynıdır.)
Beyanname verilme şekliEVK md. 33 uyarınca bildirim yapılması gereken hallerde belediyeye bildirim yapılır.Gelir İdaresi Başkanlığı vergi dairesine yıllık beyan
Geliri kimin topladığıYerel yönetimler (Belediyeler)Gelir İdaresi Başkanlığı (Merkezi Yönetim)
Aynı Kanunun içinde iki farklı verginin kıyaslaması

Değerli Konut Vergisi’nin Kapsamı

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri (2021 için) 5.227.000 Türk lirası ve üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.(Emlak Vergisi Kanunu md.42)

EVK md. 49 uyarınca, Değerli Konut Vergisi’nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları, muafiyetlerin uygulanma şeklini, beyannamelerin şeklini belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bakanlık söz konusu belirlemeleri 15 Ocak 2021 tarihi Resmi Gazete’de yayınlanan Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile yapmıştır.

Değerli Konut Vergisi’nin Matrahı

Değerli Konut Vergisi’nin matrahı bina vergi değerinin (2021 yılı için 5.227.000 TL’nı) aşan kısmıdır.(EVK md.44). DKV’ni aşağıdaki şekilde formüle edebiliriz.

Değerli Konut Vergisi Matrahı = Emlak Vergisi Değeri – 5.227.000 TL

Aşağıdaki örnekle konu açıklanmıştır.

Örnek 1: 2020 yılında 14.000.000 TL’ye satın alınan bir meskenin 2021 yılı emlak vergisi (bina vergisi) hesaplamasına esas değeri 5.600.000 TL’dır. 

DKV matrah hesaplamasında, alım -satım veya piyasa değeri önem taşımamaktadır. Önemli olan emlak vergisi değeridir. Buna göre, söz konusu gayrimenkulün değerli konut vergisi matrahı ve vergisi aşağıda hesaplanmıştır.

DKV Matrahı = 5.600.000 TL – 5.227.000 TL

DKV Matrahı = 373.000 TL

Hesaplanan DKV = 373.000 TL x ‰ 3

Hesaplanan DKV = 1.119 TL

Değerli Konut Vergisi tarifesi

Değerli Konut Vergisi’nin matrahı bina vergi değerinin (2021 yılı için 5.227.000 TL’nı) aşan kısmıdır.(EVK md.44). Uygulanacak vergi tarifesi ise aşağıdaki gibidir.(EVK md.44)

Değerli konut vergisinin 2021 yılı tarifesi ise aşağıdaki gibidir.(78 seri nolu Emlak Vergisi Genel Tebliği md. 6)

5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 5.227.000 TL’yi aşan kısmı içinBinde 3
10.455.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’si için 7.842 TL, fazlası içinBinde 6
10.455.000 TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’si için 23.526 TL, fazlası içinBinde 10
2021 YILI DEĞERLİ KONUT VERGİS TARİFESİİ

DKV tarifesi tıpkı gelir vergisi kanununda olduğu gibi, müterakki (kademeli) bir şekilde belirlenmiştir. 

Yukarıdaki vergi oranları, her bir mesken için ayrı ayrı dikkate alınır. Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır.

Vergi oranının artan oranlı olmasının sonucunda, efektif vergi oranı çeşitli değerlerde aşağıdaki gibi olmaktadır.

Gayrimenkulün Vergi DeğeriHesaplanan DKVEfektif oran (Binde ‰)
         5.000.000                  –   0,00
         5.227.000                  –   0,00
         6.000.000            2.319 0,39
         7.841.000            7.842 1,00
       10.000.000          20.796 2,08
       10.455.000          23.526 2,25
       20.000.000        118.976 5,95

Yukarıdan görüldüğü üzere, vergi değeri 10 milyon TL olan bir konutta, ortaya çıkan değerli konut vergisinin vergisi efektif olarak binde 2,08 seviyesindedir.

Öte yandan bir meskene sahipliğin türü önemlidir. EVK md. 45’e göre, bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.  Diğer taraftan paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır. Getirilen bu düzenleme, emlak vergisinin EVK md. 3’te yer alan ödenme ilkesiyle paralellik taşımaktadır.

Örnek 2: Karı ve koca’nın birlikte sahip oldukları mesken nitelikli konutun, 2021 yılı bina vergisi 11 milyon TL’dır. Örneğimizdeki karı ve koca arasında, paylı mülkiye halinin geçerlidir ve kocanın payı %25, kadının payı ise %75’tir. 

Örnekteki duruma ilişkin vergi hesabı aşağıdaki gibidir.

Değerli Konut Vergisi matrahı(11 milyon TL – 5.227.000 TL)5.773.000 TL
Hesaplanan DKV28.976 TL
Kocanın payı(28.976 TL * %25=)7.244 TL
Karının payı(28.976 TL * %75=)21.732 TL

Paylı mülkiyet olduğu için karı ve kocanın ayrı ayrı beyanname vermesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, örnekte tek konut istisnasının bulunmadığı varsayılmaktadır.

Şayet eşlerden herhangi birinin başka bir “değerli konutu” bulunmadığı takdirde, EVK md.45’te yer alan tek konut istisnasından yararlanması ve bu vergiyi ödememesi söz konusu olacaktır.

Photo by Pixabay on Pexels.com

Değerli konut vergisinin mükellefi

Değerli konut vergisinin mükellefi, mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edendir.(EVK md. 45) Söz konusu düzenleme, mevcut emlak vergisi md.3 ile paralellik göstermektedir.

Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

Değerli konut vergisi mükellefiyeti;

a) Mesken nitelikli taşınmazın değerinin, bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerin EVK’nun 42 nci maddesinde belirtilen tutarı (2021 yılı için 5.227.000 TL) aştığının (bu tutar dâhil) belirlendiği tarihi,

b) 33 üncü maddenin (1) ila (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması hâlinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi,

c) Muafiyetin sukut ettiği (ortadan kalktığı) tarihi,

takip eden yıldan itibaren başlar.

Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hâle gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan mesken nitelikli taşınmazlardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.

Buna göre, 2020 yılında bir meskenin değerinin 5 milyon TL’den fazla belirlenmiş olması halinde, 1 Ocak 2021’den itibaren vergi mükellefiyeti başlamaktadır.

Değerli Konut Vergisinde Muafiyet ve İstisnalar

Tapu sicilinde mesken niteliğinde belirtilmeyen ve mesken olarak kullanılmayan gayrimenkuller Değerli Konut Vergisi’nin kapsamı dışındadır. Yine aynı şekilde, 2021 yılı itibariyle bina vergisi değeri 5.227.000 TL altında belirlenen gayrimenkuller de Değerli Konut Vergisi’ne tabi değildir. Söz konusu gayrimenkullerin dışında, EVK’nın 46’ncı maddesinde özel olarak sayılan Değerli Konut Vergisinden muaf tutulan gayrimenkuller de değerli konut vergisinden muaftır. Değerli Konut Vergisinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, muafiyetlerin uygulanmasında aranacak belgeleri tespit etmeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.(EVK md.49). Bakanlık bu yetkisini 15 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan DKV Uygulama Genel Tebliği ile kullanmıştır.

EVK’nun 46’ncı maddesinde yer alan değerli konut vergisinden muaf olan binalar aşağıdaki gibidir.

1. Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar.(EVK md.46/a). Emlak Vergisi Kanunu md.46/a düzenlemesi uyarınca, genel olarak kamu kurumlarının mülkiyetinde bulunan veya intifa hakkı kamuya ait olan binalar, değerli konut vergisinden muaftır. 

2. Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.).

EVK md.46/b fıkrası uyarınca aşağıdaki kişilere ait meskenlere, Değerli Konut Vergisi istisnası uygulanacaktır.

– Türkiye sınırları içinde mesken nitelikte tek taşınmazı olanlar ile,

– Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı.

Hisseli mülkiyet halinde de hisseli sahip olunan “değerli konut” için de bu istisna uygulanır.

Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunan mükellefler, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazını, Tebliğ ekinde yer alan (Ek 2A) “Birden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük Değerli Tek Meskenlerine (İntifa Hakkına Sahip Olunan Dahil) İlişkin Bildirim” ile beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.(DKVUGT md.2.1.)

3. Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar.(EVK md. 46/c)

Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan binalar, elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar, ve bazı uluslararası kuruluşlara ait binalara muafiyet getirilmiştir. Söz konusu elçilik, konsolosluk binalarında muafiyeti uygulamak için karşılıklılık kriteri önemlidir. Bu durumdaki yapıların kontrol edilmesinde yarar bulunmaktadır. 

4. Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil) (bu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması hâlleri hariç).(EVK md.46/ç).

Müteahhitlerin yapmak üzere inşa ettikleri ancak henüz teslim edilmemiş mesken nitelikli yapılar, Değerli Konut Vergisinden muaftır. Ancak söz konusu taşınmazlar herhangi bir şekilde kullanılırsa veya kiraya verilirse, muafiyet şartları ortadan kalkmaktadır.

Photo by Pixabay on Pexels.com

Değerli Konut Vergisi’nin beyanı ve ödeme süresi

Değerli Konut Vergisini (DKV) beyanları için yetkili vergi dairesi, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesidir. Ancak DKV mükellefinin gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti yoksa, yetkili vergi dairesi gayrimenkulün bulunduğu yer vergi dairesidir. Birden fazla değerli konut olduğunda, bu konutların bulunduğu yerlerden birine beyanname verilebilir.

2020 yılında sahip olduğu meskenin 2020 yılındaki emlak vergisi değeri 5 milyon TL (veya 2021 emlak vergisi değeri 5.227.000 TL ve üstü) olan gayrimenkullerin sahibi kişiler 1 – 20 Şubat 2021 tarihleri arasında Değerli Konut Vergisi Beyannamesini vermek zorundadırlar. Kanuni düzenlemeye göre, beyannameler her yıl verilir. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yetkilerini kullanarak uygulamayı değiştirmesi mümkündür.

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliğ ekinde yer alan beyannameler ve ekleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Form NoFormun AdıKullanımına ilişkin açıklama
1A1 No.lu Değerli Konut Vergisi BeyannamesiniTam mülkiyet, paylı mülkiyet ve intifa hakkına konu taşınmazların beyanı için kullanılmaktadır.
1B2 No.lu Değerli Konut Vergisi BeyannamesiElbirliği mülkiyete konu taşınmazların beyanı için kullanılmaktadır.
2ABirden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük Değerli Tek Meskenlerine (İntifa Hakkına Sahip Olunan Dahil) İlişkin BildirimBirden fazla değerli konut bulunanlar için en düşük değerli konut için muafiyet talebinde kullanılmaktadır. 1A beyannamesine ek verilmelidir.
2BTek Meskeni Olanların, Elbirliği Mülkiyete Konu Bu Meskenine (İntifa Hakkına Sahip Olunan Dahil) İlişkin Taahhüt BelgesiElbirliği mülkiyete ilişkin tek mesken muafiyetinin uygulanmasında kullanılmaktadır.

Verginin beyanına ilişkin kısa notlar

Photo by Pixabay on Pexels.com
 • Verginin beyanında, 1A (elbirliği mülkiyet halinde 1B) numaralı Değerli Konut Vergisi Beyannamesi kullanılır.
 • DKV’ye ilişkin beyanname, 1 – 20 Şubat tarihleri arasında verilir. Beyannameye aşağıdaki belgeler eklenir.
  • Belediyeden alınan (2020 ve 2021) bina vergi değerini gösteren belge,
  • Tebliğ eki 2/A “Birden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük Değerli Tek Meskenlerine (İntifa Hakkına Sahip Olunan Dahil) İlişkin Bildirim” ,
 • Beyannameye sadece vergiye tabi olan taşınmazlar eklenecektir. (Muafiyet uygulanacak en düşük değerli tek meskenleri beyannameye dahil edilmeyecek, bu meskene ilişkin bilgiler (Form 2A) ile vergi dairesine beyanname ekinde bildirilecektir.)
 • (miras vb. durumlardaki) Elbirliği halinde mülkiyet dışında paylı mülkiyet sahipleri, kendi payları için DKV beyannamesi vermek zorundadırlar.
 • Elbirliği halinde mülkiyet halinde form 1B kullanılır ve beyanname, taşınmazın olduğu yer vergi dairesine verilir. Bu durumda beyannameye, form 2A ve 2B eklenebilir.
 • Beyannameyi mükellef veya yetkili SMMM’ler verebilirler.
 • Beyanname izleyen yıllarda tekrar verilir.
 • DKV, Şubat ve Ağustos aylarında 2 eşit taksitte ödenir.

Bu verginin beyanname verme ve ödeme sürelerini üç aya kadar uzatmaya, beyannamenin verileceği yetkili vergi dairesini, beyannamenin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye ve verginin beyanname aranmaksızın tahakkuk ettirilmesine Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.(EVK md.49).

Mükellef olmayan veya muaf olan kişilerin (örneğin tek değerli konutu olan kişinin) bu beyannameyi vermesine gerek yoktur. Ancak bu kişiler dilerlerse, durumlarını açıklayan bir dilekçeyi ilgili vergi dairesine sunabilirler.

Elbirliği mülkiyetinde mükellefler müşterek beyanname verebilecekleri gibi, münferiden de beyanname verebilirler. Paylı mülkiyet hâlinde ise beyanname münferiden verilir. Yıl içerisinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun meydana gelmesi hâlinde, mükellef tarafından takip eden yılın beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine beyanname verilir.

Beyan üzerine yıllık tarh edilen verginin ödemesi ise Şubat ayı sonu ve Ağustos ayı sonuna kadar 2 taksitte yapılır. Gelir İdaresine bağlı vergi daireleri tarafından toplanan vergiler, doğrudan merkezi hükümetin geliri sayılır. Söz konusu vergi hasılatından yerel yönetimlere herhangi bir pay verilmemektedir.

2021 yılına ilişkin Değerli Konut Vergisi Beyannamesi 20 Şubat 2021 tarihine kadar verilir ve ilk taksit 28 Şubat 2021 tarihine kadar ödenir. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, DKV beyanname verme ve ödeme sürelerini üç aya kadar uzatmaya yetkilidir. [1]  

Normalde DKV beyannamesi izleyen yıllarda da verilecektir. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, verginin beyanname aranmaksızın tahakkuk ettirilmesine de yetkilidir. Bakanlığın bu yetkisini kullanması halinde, motorlu taşıtlar vergisinin benzeri bir uygulama oluşacak ve doğrudan doğruya tapu kayıtları baz alarak, gayrimenkul sahipleri için otomatik tarhiyatlar yapılacaktır. 

Değerli Konut Vergisi ödeyen kişi (Bina) Emlak Vergisi de ödemek zorunda mıdır?

Evet, ödemek zorundadır. Her iki vergi aynı kanunda düzenlenmekle birlikte, düzenlemeler farklı maddelerde yapılmıştır ve vergileme farklı kurallara göre yapılmaktadır. Bu vergilerin birbirine mahsup edilmesi söz konusu değildir. Bina vergisini yerel yönetim alırken, Değerli Konut Vergisini doğrudan doğruya merkezi hükümet almaktadır.

Değerli Konut Vergisi Beyan Edilmez İse İlave Tarhiyat Nasıl Yapılacaktır?

EVK md. 47 uyarınca, izleyen yılın Şubat ayının 20. günü sonuna kadar beyanname verilir. Beyanname verilmemesi halinde, İdare tarafından re’sen tarhiyat yoluna gidilebileceği gibi İdare’nin VUK md. 370’te düzenlenen “izaha davet” yolunu izlemesi mümkündür. Verginin re’sen tarh edilmesi ya da izaha davet sonrasında tarh edilmesi halinde, VUK md. 344 uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesi söz konusu olacaktır. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın EVK md.49’da yer alan yetkisini kullanarak söz konusu vergiyi “beyanname aranmaksızın tahakkuk” ettirebilmesi de mümkündür. 

Saygılarımızla,

Dr. Celal Çelik, Yeminli Mali Müşavir, ECC Denetim

Hazırlama Tarihi: 16 Ocak 2021

© Copyright. Her hakkı saklıdır. Yazılarımız kaynak gösterilerek kullanılabilir.  www.kurfarklari.comveya www.eccdenetim.com/blog


[1] EVK’nun 49’ncu maddesi Değerli Konut Vergisinin uygulamasına dönük olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına geniş yetkiler vermiştir. Kanun metni aşağıdaki gibidir.

“Yetki:

Madde 49- (Ek:5/12/2019-7194/37 md.) Bu verginin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, muafiyetlerin uygulanmasında aranacak belgeleri tespit etmeye, 47 nci maddede yer alan beyanname verme ve ödeme sürelerini üç aya kadar uzatmaya, beyannamenin verileceği yetkili vergi dairesini, beyannamenin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye ve verginin beyanname aranmaksızın tahakkuk ettirilmesine Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s